Lectures

Lecturer Abreu in Palihan 9

Written by Rene Estremera. Posted in Lectures

Screenshot 20211115-150410 Zoom Screenshot 20211115-151026 Zoom
Screenshot 20211115-165054 Zoom Screenshot 20211115-165852 Zoom

Senior Lecturer Lualhati Abreu of Dept. of Social Sciences delivered the lecture "Ang Danas ng Mindanao Sa Ilalim ng Batas Militar, Pakikibakang Muslim At Lumad" on 15 November 2021, online, in Panel 9 of "Palihan: PS 21 Faculty Development Program," organized by UP Diliman, UP Los Baños, and UP Cebu.

Panel 9, with the theme "Katutubong Pamayanan sa Kordilyera (IPs); Lumad at Muslim sa Mindanao," included Cordillera People’s Alliance chairperson Joanna K. Cariño, who spoke on "Ang Pakikibaka Laban sa Mga Chico Dam at ang Pamumuo ng Kilusang Masa sa Kordilyera."

According to the organizers, "Ang Palihan ay binuo para sa tuluy-tuloy na pagpapaunlad ng mga faculty na nagtuturo, magtuturo at may interes na magturo ng GE course na PS 21: Wika, Panitikan, at Kultura sa Ilalim ng Batas Militar sa Pilipinas. Bilang kursong umiiral sa loob pa lamang ng tatlong semestre, nangangailangan ang mga faculty ng tuluy-tuloy na programa ng pagpapalakas at pagpapaunlad at makapagpalitan ng mga kaalaman, kagamitan, programa at serbisyo. Naniniwala kami na ang patuloy na umuunlad na kaguruan ng PS 21 ay magiging higit na kapaki-pakinabang sa pagkatuto ng mga estudyante at makakamaksima ng rekurso na inihahain ng bawat kampus. Magiging tulay din ang programang ito na magdurugtong sa mga naunang subject-expert at o primary source, at mga bago at umuunlad na nakababatang guro."